Grondslag en visie GemeenteBelangen Medemblik.


Inleiding

Als aanzet voor de komende verkiezingen heeft het Bestuur gemeend de grondslag van onze partij opnieuw op papier te zetten.

Het doel van de kiesvereniging

 1. Het behartigen van de belangen van alle inwoners van de gemeente
 2. Het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen binnen onze gemeente
 3. Het bevorderen van de samenwerking en samenhang tussen alle burgers zonder onderscheid naar geloofsovertuiging, ras of geaardheid, maatschappelijke positie of landelijke politieke richting of overtuiging
 4. De identiteit, de voorzieningen en het sociaal-culturele leven in de kernen van de gemeente zoveel mogelijk te eerbiedigen en te handhaven
 5. De deelname van de bevolking aan de gemeentepolitiek zoveel mogelijk te stimuleren door het beleggen van bijeenkomsten, proactieve besluitvorming tot stand brengen enz.
 6. Het bereiken van consensus binnen de eigen overlegstructuren, indien nodig het sluiten van compromissen met anderen en het belang van de bevolking optimaal proberen te dienen
 7. De vereniging stelt zich politiek op als katalysator ten opzichte van andere partijen om besluitvorming in het belang van de bevolking te laten ontstaan los van partijpolitieke overwegingen of belangen
 8. De vereniging erkent dat de eigen gemeente geen eiland vormt, maar onderdeel uitmaakt van de regio en de totale maatschappij, waartoe zij een open visie hanteert met betrekking tot ontwikkelingen ook buiten de eigen gemeentegrenzen
 9. De vereniging schuwt derhalve verdere samenwerkingsverbanden of herindelingen met andere gemeenten niet, zolang het belang van de bevolking binnen de vast te stellen gemeentelijke grenzen daarmee gediend is.

Gedragsregels

Om deze doelstellingen te bereiken is het wenselijk enkele gedragsregels op te stellen om aan leden op kernplaatsen in de partijorganisatie voor te leggen. Hierbij valt te denken aan leden van het bestuur, de fractie, commissieleden of leden met bepaalde taken.
Je stemt op GemeenteBelangen op grond van het verkiezingsprogramma en/of wegens bekendheid met een of meerdere kandidaten op de kieslijst.
Lid word je echter op grond van doelstellingen, filosofie, politieke status en gedrag.
Leden op kernplaatsen in de organisatie dienen over een bredere opvatting te beschikken.
Zij laten zich niet alleen leiden door het partijprogramma, maar nemen nadrukkelijk deel aan het opstellen hiervan.
Daarom is het noodzakelijk, dat zij beseffen vanuit welke filosofie bovenvermelde doelstellingen bereikt kunnen/moeten/zullen worden en zullen zich hieraan dienen te conformeren.

 • Eigen belang / partij belang
 • Partij belang / algemeen belang
 • Persoonlijke mening voorop / bereiken van consensus voorop
 • Afzetten tegen andere partijen / steunen op eigen kracht en programma
 • Afzetten tegen andere programma’s / medestanders vinden voor eigen inbreng

Filosofie

Gemeentebelangen kent, buiten haar leden, geen vast kiezersbestand. Wij hechten grote waarde aan de kiezers, die,  op grond van ons handelen en het verkiezingsprogramma , ons mandaat verlenen om hen te vertegenwoordigen gedurende de komende raadsperiode.
Wij zullen dus aan anderen moeten kunnen uitleggen waar wij staan, wat wij beogen en hoe wij denken dat te kunnen realiseren.
Het vastleggen van de grondslag gaat dus niet  om het verkiezingsprogramma, want dat wordt apart aangeboden , maar om het vinden van partners , die in dezelfde geest bereid zijn mee te denken en te werken aan het vormen van een nog grotere partij gemeentebelangen, die zich voorts moet kunnen profileren in alle kernen binnen de gemeente.


Primair daarbij is de onafhankelijkheid van de partij

Wij  onderscheiden ons door onze onafhankelijkheid van de landelijke politieke partijen . Dit zullen wij over het voetlicht moeten brengen zijnde  van groot belang voor de inwoners van  Medemblik. Dat is het belangrijkste kenmerk van Gemeentebelangen. Dat wil zeggen, dat wij ons niet laten leiden door programma’s van welke landelijke politieke partij dan ook. Wij erkennen wel dat wij deel uitmaken van de totale gemeenschap en derhalve open moeten staan voor uitgangspunten, beleidsprogramma’s en prioriteiten, die ons door een hogere overheid worden opgelegd, maar slechts dan wanneer wij daar achter kunnen staan in het belang van onze bevolking.
Onze onafhankelijkheid openbaart zich verder in het binnen onze eigen partij bereiken van consensus over voorliggende zaken of over het inbrengen van eigen ideeën en plannen. Vanuit die positie is het ook niet interessant van welke partij enig initiatief wordt genomen of een voorstel wordt gedaan, maar beoordelen wij onafhankelijk of het in het belang van onze inwoners is of niet. Dit biedt ons de mogelijkheid om als katalysator op te treden tussen  partijen om zo een meerderheid bij de besluitvorming te bewerkstelligen. Deze positie kunnen wij alleen bereiken wanneer wij ons onafhankelijk, niet provocerend of contraproductief opstellen.

Wanneer wij besluiten ons aan anderen te binden door het maken van afspraken of het aangaan van een coalitie, dan zullen wij ons als een solidaire en betrouwbare partner gedragen, met dien verstande, dat het bereiken van consensus en betrouwbaarheid evenzeer geldt voor de ander.
Indien geen overeenstemming met anderen kan worden bereikt, dan zullen wij ons positief, kritisch, maar ook constructief blijven opstellen op een zodanige wijze, dat het belang van de inwoners het beste is gediend.


Waar staan wij ….. en waar staan wij voor

Hierop is maar één antwoord:

Wij staan midden tussen de mensen en wegen slechts de belangen van al onze inwoners, onafhankelijk van dogma’s die mogelijk door andere (landelijke) politieke partijen worden gehanteerd.

  >In het belang van de inwoners dienen besluiten genomen te worden, die soms door de als rechts beschouwde partijen worden aangedragen en verdedigd en soms besluiten , die door de linkse of christelijke groeperingen worden aangehangen. GB zal het besluit baseren op de wenselijkheid, noodzakelijkheid en haalbaarheid van de voorstellen en niet op de politieke afkomst.

  >GB kent geen politieke kleur in de zin van de gehanteerde typering. GB herkent men dus niet aan voorspelbare linkse of rechtse keuzes. GB neemt de kleur aan van de inwoners naar gelang hun behoefte, problemen, en belangen.
Men kent ons en herkent ons aan onze standpunten in het belang van een leefbare, gezonde en prettige gemeente met een sociaal hart, waar het goed is te wonen, te werken en te recreëren.

  >GB stelt zich loyaal op ten opzichte van partners en we houden ons aan gemaakte afspraken. Wij komen als betrouwbare partners over. Wel houden wij ogen en oren open, zodat wij wijzigingen in standpunten, feitelijkheden, situaties tijdig signaleren om daarmee in overleg te treden met onze partners of partijen waarmee afspraken bestaan, om te bezien of een
heroverweging aan de orde kan zijn.

  >Wij kennen het principe dat wij niet voetstoots landelijke politieke trends volgen. Dat wij een lokale partij vormen, wil nog niet zeggen dat wij ons tegen landelijk beleid af moeten zetten. We kunnen en zullen landelijke leidraden naar onze plaatselijke schaal en behoefte vertalen, zodat zij in het belang zijn van onze inwoners. Wij hoeven ons echter niet in allerlei bochten te wringen om beslissingen van de landelijke partijen, die niet passen binnen het gemeentelijk beleid of de verhoudingen, te moeten verdedigen. In die zin is het ons principe, dat besluiten primair in het belang van onze inwoners dienen te zijn onder respectering van wet en regelgeving door het Rijk.

  >Onze filosofie richt zich niet op bepaalde bevolkingsgroepen zoals arm of rijk, autochtoon of allochtoon, werkgever of werknemer, oud of jong e.d. Wij gaan ervan uit dat we elkaar allemaal nodig hebben om een levende en goed functionerende maatschappij te creëren. Dit ideaalbeeld vraagt om een constant evaluerende afweging van bestaande belangen en behoeftes om binnen de mogelijkheden van menselijke en financiële capaciteit een evenwichtige, rechtvaardige, gelijkgerechtigde verdeling van de beschikbare ruimte en middelen te bewerkstelligen.

Kortom

 • Een positieve en op consensus gebaseerde partij
 • Een partij, die betrouwbaar is, maar dit ook van partners verlangt
 • Een partij, die kritisch maar constructief en positief meedenkt en meewerkt
 • Een partij, die bereid is compromissen te sluiten in het belang van de gemeenschap
 • Een partij, waar het algemeen belang voorop staat
 • Een partij, die niet gehinderd wordt door vooroordelen t.a.v. andere partijen
 • Een partij, die intern verschillende opvattingen respecteert, maar voorstaat toch eenduidig naar buiten op te treden
 • Een partij, die samenwerking binnen en buiten de partij hoog in het vaandel draagt
 • Een partij, die zich bij alle aangesloten kernen betrokken voelt
 • Een partij, die uitsluitend het belang van de gemeente en haar inwoners voor ogen heeft
 • Een partij die tussen de mensen staat en dagelijks voor iedereen aanspreekbaar is.