Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

Bij woningbouwplannen gaan we mogelijkheden bieden om meer vrij te bouwen (naar voorbeelden in Den Haag en Almere). Wij nemen stimuleringsmaatregelen om krimp tegen te gaan. Op zijn minst zal de gemeente vestiging van bedrijven en inwoners moeten promoten. Bij voorkeur in samenwerking met alle Westfriese gemeentes. Wij saneren het grondbedrijf om tegenvallende grondverkopen beter te kunnen opvangen.

Wij gaan samen met de woningcorporaties de woningen energiezuiniger maken en een pilot starten om woningen te bouwen die zo energiezuinig zijn dat ze geen energienota meer hebben (energiekosten = 0).  Dat geldt uiteraard ook voor koopwoningen van onze burgers. Bij uitgifte van grond aan projectontwikkelaars worden dezelfde voorwaarden voorgelegd.

Overbodige regels dienen geschrapt te worden. Een voorbeeld is dat de welstandscommissie naar de gemeente gaat (wij willen geen aparte regels). Wij dragen beschermde dorpsgezichten en stadsgezichten een warm hart toe.

Wij gaan beter dan nu de woonwensen van woningzoekenden in beeld brengen. De vragen die wij hebben zijn:
aan welk type woning bestaat er nu en in de toekomst behoefte bij onze starters en ouder wordende inwoners? Moeten er speciale voorzieningen getroffen worden voor arbeidsmigranten? Hoe springen wij om met mensen die hun huis niet kunnen verkopen of tegen prijzen waaruit een aanzienlijke restschuld overblijft?

Betere communicatie en ondersteuning van lokale ondernemers, als het gaat over vergunningen en het wijzigen van een bestemmingsplan.