Verkeer, vervoer en waterstaat

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

Veel mensen zijn afhankelijk van een vorm van openbaar vervoer. Daarom willen wij dat de lijndiensten, de buurtbus en de ov-taxi  behouden blijven. Wij zullen de discussie opnieuw aanzwengelen over de status van de 30-km zones in onze gemeente in relatie tot de mogelijkheid tot snelheidscontroles.

Ons wegennet moet veilig en goed onderhouden zijn. Een duidelijk beheerplan dient daaraan ten grondslag te liggen. Reeds vele jaren bepleiten wij het bevaarbaar maken van onze waterwegen. Dit betekent het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en onderhoud aan beschoeiingen. Het groenbeheer is kostbaar, maar met een inventieve en zorgvuldige aanpak (met toepassing van o.a. biodiversiteit) is dat mogelijk binnen aanvaardbare financiële grenzen. Wij willen ervoor zorgen dat voor het groenbeheer ook vrijwilligers ingezet gaan worden.

De havens in Medemblik en Andijk hebben sterk te lijden gehad van gebrek aan visie over de plaats en functie van de havens. Wij zien de havens als een belangrijke economische factor voor het toerisme en ze zijn daarmee een belangrijke inkomstenbron voor de middenstand en het watergerelateerde bedrijfsleven. Het is nodig om te blijven investeren om de marktontwikkelingen bij te benen. Voor een goed functioneren geven wij de voorkeur aan privatisering van de gemeentelijke havens.